Felhasználási Feltételek

Jelen Felhasználási Feltételek a csaladiszexvideok.hu domain-néven elérhető, nyíltan szexuális tartalmat közvetítő honlap (a továbbiakban összefoglaló néven: Portál) által nyújtott szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szabályokat rögzítik. A Portál – regisztrációhoz kötötten – lehetőséget nyújt a Felhasználóknak szexuális témájú saját tartalmak feltöltésére és megosztására; mások által feltöltött publikus tartalmak megtekintésére, és azok elérhetőségének továbbítására.

A Felhasználó a Portál látogatásával, illetve regisztrációjával elfogadja a Portál használatának szabályaival összefüggő feltételeket.

A Portál üzemeltetőjeként kifejezetten fenntartjuk a jogot a Feltételek módosítására.

Minden felelősségünket kizárjuk a Portál használata, használatra képtelen állapota, nem megfelelő működése, meghibásodása, teljes vagy részleges – akár előzetes értesítés nélküli – szüneteltetése, illetve teljes leállítása; a Portálon közzétett tartalmak törlése, illetéktelen megszerzése, az esetlegesen hordozott vírussal összefüggő; továbbá az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében figyelemmel arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, melynek működésére kihatásunk nincs. Kizárjuk továbbá minden felelősségünket a Felhasználó regisztrált azonosítójának és jelszavának a Felhasználó érdekkörében felmerülő okból vagy jogellenesen illetéktelen harmadik személy birtokába kerülésével összefüggésben keletkező valamennyi kárral kapcsolatosan.

A Portálon elhelyezett linkek, hirdetések kapcsán – különösen a Portálon kívüli honlapra mutató hivatkozás esetében – kizárjuk felelősségünket az ezen honlapokon vagy hivatkozásokon keresztül begyűjtött, felhasznált vagy megosztott adatok, illetve bekövetkező károk kapcsán.

Portálon nyújtott szolgáltatásainkat kizárólag nagykorú személyek számára kínáljuk. A Portált személyes joga szerint nagykorúnak minősülő személyek térítésmentesen jogosultak használni azzal, hogy a Portál meglátogatásával – különös figyelemmel arra, hogy annak webcíme a szexuális tartalomra egyértelmű utalást tartalmaz – a Felhasználó ráutaló magatartásával kijelenti, hogy a felnőtt tartalom megtekintéséhez szükséges 18. életévét betöltötte, illetve személyes joga szerint nagykorúnak minősül.

1. A Felhasználó által feltöltött tartalom

A Portál által biztosított, tartalom feltöltésére és közzétételére szolgáló funkció igénybevétele során a Felhasználó nem jogosult másokat személyiségi jogaikban sértő; gyermekekkel való szexuális visszaélést, állatokkal létesített szexuális kapcsolatot, bestialitást, nemi erőszakot, szenvedést vagy halált bemutató vagy egyébként jogellenes tartalom feltöltésére. A Felhasználó büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy az általa feltöltött tartalmak szereplői nagykorúak, a felvételeken saját elhatározásukból, szabad akaratukból, minden kényszerítéstől és fenyegetéstől mentesen vettek részt, és a felvétel felhasználásáról tudomással bírnak, ahhoz hozzájárultak.

A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy az általa feltöltött tartalom nem sérti más szerzői jogait; nem szít faji, nemzetiségi, vallási, nemi vagy politikai ellentéteket; nem tartalmaz bűncselekményre felbujtást; nem irányul szexuális szolgáltatás felajánlására; nem kereskedelmi célú, így különösen piramisjáték szervezésére vagy egyéb jogszabály által tiltott célra irányuló; illetve nem ütközik egyéb jogszabály rendelkezéseibe.

A Felhasználó kijelenti, hogy csak olyan tartalmat tesz hozzáférhetővé, amelynek vonatkozásában korlátlan, illetve harmadik személy hozzájárulásától független felhasználási joggal rendelkezik, vagy amelynek vonatkozásában harmadik személy jogosult (szerzőtárs vagy társszerző) engedélyével rendelkezik, és amely harmadik személyek személyiségi jogát nem sérti. A tartalom jogszerű felhasználásáért a szerzők, illetve egyéb jogosultak irányában kizárólag a Felhasználót terheli felelősség; a Felhasználó jogellenes tevékenységével összefüggésben keletkező kár vonatkozásában felelősségünket teljes körűen kizárjuk.

A feltöltött tartalmak jogszerűségét nem ellenőrizzük, a Portál csupán lehetőséget kíván nyújtani a tartalmak Felhasználók általi megosztására. Ugyanakkor amennyiben a Felhasználó által feltöltött tartalom a jelen Feltételekben meghatározottakat sérti, úgy a tartalom törlése mellett a Felhasználó szolgáltatásokhoz való hozzáférési jogát bármikor, minden előzetes figyelmeztetés nélkül megvonhatjuk. Egyebekben a Felhasználó által feltöltött, jelen Feltételek rendelkezéseit sértő tartalom vonatkozásában felelősségünket teljes körűen kizárjuk.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy törvényben meghatározott esetben kötelesek vagyunk adatairól a nyomozóhatóság, illetve a polgári nemzetbiztonsági szolgálat megkeresése esetén haladéktalanul tájékoztatást adni, ha adat merül fel arra nézve, hogy a Felhasználó a Portál használata során és a feltöltött tartalommal kapcsolatban bűncselekményt követett el.

2. Szerzői jogok

A Felhasználó nem jogosult a Portálon közzétett tartalmak; szöveges vagy technikai információ; adat, számítógépi programalkotás vagy szolgáltatás tartalmát másolni, terjeszteni, továbbítani, módosítani, megjeleníteni, előadni, közzétenni, egyéb módon felhasználni vagy átruházni. A Portál domain-nevének, illetve az ahhoz megtévesztésig hasonló nevek és kifejezések hasonló célú használata, a Portálra hivatkozás kivételével, kizárólag előzetes írásbeli engedélyünkkel lehetséges.

A Portálon fellelhető szöveges dokumentumok (Adatvédelmi Tájékoztató és Felhasználási Feltételek) felhasználását kizárólag akként engedélyezzük, ha a dokumentumokat a Felhasználó tájékoztató jelleggel, személyes célra, egy példányban, a forrásra történő utalást a dokumentum minden oldalán feltüntetve, a dokumentumok módosítása nélkül használja fel, az ezzel ellentétes felhasználás szerzői jogsértésnek minősül.

A Felhasználó köteles a Portálon közzétett bejegyzett védjegyeket tiszteletben tartani, ennek keretében a Felhasználó vállalja, hogy a védjegyeket illetéktelenül nem használja fel, nem teszi illetéktelen személyek számára hozzáférhetővé, az azokkal kapcsolatos jogokat és érdekeket tiszteletben tartja és nem sérti meg.

3. Egyéb rendelkezések

A Portálon közzétett hirdetések harmadik személy hirdetők érdekében, a Portálon elkülönített formában megjelenő, meghatározott méretű és elhelyezkedésű hirdetési felületeken jelennek meg, melyekkel a hirdetők szabadon rendelkeznek. Erre figyelemmel a hirdetési felületek tartalmáért, illetve a hirdetéssel népszerűsített termékért vagy szolgáltatásért felelősségünket teljes mértékben kizárjuk.

A Portálon elérhető fórumokat nem moderáljuk, de fenntartjuk a jogot a fórum moderálására annak érdekében, hogy a Felhasználók a Fórum használata során a jogszabályok és egyéb etikai normák figyelembevételével járjanak el, ne valósítsanak meg bűncselekményt vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívást, valamint joggyakorlásuk ne járjon mások személyiségi jogainak sérelmével.

A Portál által biztosított szolgáltatások használatának feltétele, hogy a Felhasználó azokat a jogszabályokkal összhangban, jelen Feltételekben meghatározott rendelkezések tiszteletben tartásával használja. A Felhasználó nem tehet kísérletet a Portál részeinek, biztonsági zónáinak, a Portállal kapcsolatban álló számítógéprendszerek vagy hálózatok jogosulatlan elérésére. Szigorúan tilos bármely módon olyan adat vagy információ megszerzése, illetve annak megkísérlése, amelynek elérhetővé tételének megakadályozására bármilyen intézkedést tettünk.

<